Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:
Wellnesspraktijk Saness
Johannes Tielensstraat 15
3059 TK ROTTERDAM
Telefoonnummer: 06-18125987
Info@saness.nl
www.saness.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24474811. BTW nummer: NL140388709B01

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Wellnesspraktijk Saness; Opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst voor het uitvoeren van een Opdracht. Wellnesspraktijk Saness is een wellnesspraktijk voor het verlenen van (niet erotische en niet-medische) massagediensten (en het leveren van producten) aan particulieren, bedrijven of evenementen. Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een Opdracht door Wellnesspraktijk Saness wil uitvoeren. Opdracht; het ten gunste van Cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten en/of massagediensten. Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door Wellnesspraktijk Saness. Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van Wellnessparktijk Saness via Internet bezoekt. Partijen; de aanduiding van Cliënt en
Wellnesspraktijk Saness gezamenlijk.

1.2 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en
Wellnesspraktijk Saness.

1.3 Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Wellnesspraktijk Saness schriftelijk is bevestigd.
1.4 Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden de Wellnesspraktijk Saness niet, tenzij schriftelijk door Wellnesspraktijk Saness is bevestigd.
1.5 Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Wellnesspraktijk Saness van welke aard ook.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door Wellnesspraktijk Saness wordt bevestigd.
1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wellnesspraktijk Saness met haar Cliënt en te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
2. Offertes
2.1Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

2.2Alle door Wellnesspraktijk Saness opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

2.3De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3. Opdrachten
3.1 Een Opdracht wordt door Cliënt aan Wellnesspraktijk Saness vertrekt.

3.2.1 Annulering van een zakelijk Opdracht kan door Cliënt schriftelijk of per e-mail aan Wellnesspraktijk Saness plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna door Wellnesspraktijk Saness 80% van de betaling wordt gerestitueerd aan Cliënt; Tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna 50% van de betaling door Wellnesspraktijk Saness wordt gerestitueerd aan Cliënt; Na 1 week voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement) wordt door Opdrachtnemer geen bedrag meer aan Cliënt gerestitueerd. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. Wellnesspraktijk Saness heeft het recht de Opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van de Wellnesspraktijk Saness geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.
3.2.2. Annulering door particulieren
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan Cliënt extra in rekening worden gebracht.
3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden de Wellnesspraktijk Saness niet, mits Wellnesspraktijk Saness dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan Cliënt.
3.5 Door het plaatsen van een Opdracht doet Cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle ander artikelen wat dat betreft.
4. Uitvoering van de Opdracht
4.1 Uitvoering van de zakelijke (bedrijfs) Opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bankrekening van Wellnesspraktijk Saness van het door Cliënt verschuldigde bedrag. Indien een particulieren Cliënt verzuim te betalen, dan zal dit ook van toepassing zijn voor een particulieren Opdracht.

4.2. Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Wellnesspraktijk Saness uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze Algemene voorwaarden.

4.3 De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door Wellnesspraktijk Saness steeds in overleg met Cliënt bepaald. Cliënt verleent de opdracht voor een massagedienst aan Wellnesspraktijk Saness voor minimaal 1 uur. In de door Cliënt geboekte tijd (zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de massagetafel of de materialen bij een (bedrijfs) evenement. Cliënt treft in overleg met Wellnesspraktijk Saness maatregelen ter voorbereiding van de massage. Met betrekking tot Opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen cliënt door cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatse, een vlak vloeroppervlak en 1 lunch per persoon, indien de uitvoering van de Opdracht overdag plaatsvindt en 1 diner per persoon indien de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt aan het einde van de dag of in de avond. Indien Cliënt hiervan wenst af te wijken zal Wellnesspraktijk Saness alle kosten bij Cliënt in rekening brengen.

4.4 Wellnesspraktijk Saness kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren masseurs en masseuses of bedrijfsrelaties. De masseurs, masseuses en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar Cliënt.
4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de ander partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.6 Wellnesspraktijk Saness verplicht zich alle door Cliënt verstrekte (bedrijfs) gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Wellnesspraktijk Saness alleen na schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door Cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door Wellnesspraktijk Saness vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.7 De reiskosten een particulieren Opdracht wordt niet in rekening gebracht binnen de regio: Rotterdam Nesselande, Rotterdam Alexander (de hele deelgemeente), Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen ZH. Parkeerkosten worden bij een particuliere en een zakelijke Opdracht in rekening gebracht. De reiskosten voor een zakelijke (bedrijfs) Opdracht wordt ten alle tijden in rekening gebracht.
5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy
5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt Wellnesspraktijk Saness zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

5.2 Op de websites, welke geregistreerd zijn door Wellnesspraktijk Saness, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Wellnesspraktijk Saness alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Wellnesspraktijk Saness niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Wellnesspraktijk Saness beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Wellnesspraktijk Saness kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie, producten en diensten, vertrekt door derden. Dergelijk informatie is door Wellnesspraktijk Saness niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wellnesspraktijk Saness wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. Wellnesspraktijk Saness respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wellnesspraktijk Saness over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellnesspraktijk Saness. Indien Cliënt en Bezoeker berichten per e-mail aan Wellnesspraktijk Saness verzenden, worden door Cliënt en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. Wellnesspraktijk Saness aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt Wellnesspraktijk Saness geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a)defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of e-mail aan Wellnesspraktijk Saness of aan Cliënt en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. Wellnesspraktijk Saness behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
5.3 Alle door Wellnesspraktijk Saness verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van Wellnesspraktijk Saness worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
5.4 Wellnesspraktijk Saness behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5.5 Indien een Cliënt of Bezoeker de website van Wellnesspraktijk Saness bezoekt kan Wellnesspraktijk Saness de gegevens verwerken. Wellnesspraktijk Saness waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.6 Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Cliënt en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Cliënt of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door Cliënt of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden toe een minder goede werking van de website.
6. Overschrijding van de Datum van Uitvoering
6.1 De met Wellnesspraktijk Saness overeengekomen tijdstippen zijn door de Cliënt niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden : ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van masseurs en/of masseuses, (te) late aankomst van masseurs en/of masseuses wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de Cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan de Wellnesspraktijk Saness door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan Wellnesspraktijk Saness van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade of rente kan doen gelden.
7. Reclames
7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. Wellnesspraktijk Saness is niet aansprakelijk voor druk- , schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Wellnesspraktijk Saness als bindend.
7.2 Cliënt zal alle door Wellnesspraktijk Saness voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.3. Wellnesspraktijk Saness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Wellnesspraktijk Saness niet; met name zal Wellnesspraktijk Saness in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.
7.5 Cliënt als nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Wellnesspraktijk Saness draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Wellnesspraktijk Saness te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
8.2 Diensten kunnen worden verricht door Wellnesspraktijk Saness, masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij Wellnesspraktijkk Saness en zijn op rekening van en voor risico van de Cliënt. Wellnesspraktijk Saness draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij Cliënt door nalaten en/of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties.
8.3 De aansprakelijkheid van Wellnesspraktijk Saness, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9. Voorwaarden Cadeaubon
9.1 De cadeaubon wordt verstuurd na bijschrijving van het bedrag op het bankrekeningnummer onder vermelding van het reserveringsnummer.

9.2 De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Wellnesspraktijk Saness. Op de cadeaubon wordt het reserveringsnummer vermeld. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
9.3 De cadeaubon van Wellnesspraktijk Saness is en blijft eigendom van Wellnesspraktijk Saness. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
9.4 Voor de massage(s) wordt een datum gereserveerd. De datum voor het verrichten van de massage(s) is afhankelijk van de beschikbaarheid van een masseur of masseuse.
9.5 De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
9.6 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van Wellnesspraktijk Saness van toepassing.
10. Betalingen
10.1 Betaling door de particulieren Cliënt voor de verrichten massagediensten dient door Cliënt contant direct na de massagedienst voldaan te worden of vooraf op de bankrekening gestort te worden van Wellnesspraktijk Saness. Betaling door de zakelijke (bedrijfs) Cliënt dient binnen 14 dagen na verzending van het factuur plaats te vinden op een bankrekening van Wellnesspraktijk Saness. Deze factuur wordt door Wellnesspraktijk Saness aan de Cliënt verstuurd.

10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na verzending van de factuur door Wellnesspraktijk Saness is Cliënt definitief in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijk rente geldt.
10.3 Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Wellnesspraktijk Saness en de verplichtingen van Cliënt jegens Wellnesspraktijk Saness onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.4 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.
10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Wellnesspraktijk Saness moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,-.
11. Geschillen
11.1 Een geschil is aanwezig zodra Wellnesspraktijk Saness of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Wellnesspraktijk Saness is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde recht in het arrondissement van Rotterdam.

12. Slotbepaling
12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Wellnesspraktijk Saness.